XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA – 26.10.2014

LITURGIA SŁOWA

I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 56,1.6-7

Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”.

PSALM RESPONSORYJNY – Ps 84,3-5.10-11

REFREN: Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich,
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta:
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza,
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

II CZYTANIE z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: 1 Kor 3,9b-11.16-17

Bracia: Jesteście Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

ALLELUJA – J 4,24

Ojciec chce mieć prawdziwych czcicieli, którzy będą oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.

EWANGELIA według św. Jana: J 4,19-24

Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.

 Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.

Bóg miłuje żyjących uczciwie i pragnących zachowywać Jego prawo. Nie wszyscy ludzie mają naszą wiarę, ale każdy człowiek posiada sumienie nakazujące czynić dobro a unikać zła.

Nie wolno lekceważyć tego głosu wewnętrznego duszy. Jeżeli człowiek wzrasta we właściwej atmosferze życia rodzinnego to sumienie ma dobrze ukształtowane i łatwo mu przyjąć Prawo Boże.

Przed Bogiem nic nie można ukryć ani nigdzie uciec. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On zna wszystkie tajniki naszego serca. W każdym miejscu i w każdym czasie możemy się do Niego zwracać: żałować za grzechy, dziękować za Jego łaski, przedstawiać nasze prośby itp.

Jednak świątynia Jemu poświęcona jest miejscem szczególnej Jego obecności. Tu sprawowany jest kult publiczny tak bardzo nam potrzebny. Tu słyszymy Słowo Boże i korzystamy z sakramentów świętych. Tu żegnamy naszych drogich zmarłych i modlimy się za nich. Bogu niech będą dzięki za ten dar. Amen.