XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 października 2015

LITURGIA SŁOWA

I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 53,10-11

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

PSALM RESPONSORYJNY – Ps 33,4-5.18-20.22

REFREN: Okaż swą łaskę ufającym Tobie

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo sprawiedliwość i prawo,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

II CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków: Hbr 4,14-16

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.

ALLELUJA –  Mk 10,45

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

EWANGELIA według św. Marka: Mk 10,35-45

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie.

Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Prorok Izajasz zapowiada cierpienia Sługi Bożego, czyli Mesjasza i jego wywyższenie. Taka była wola Ojca niebieskiego względem swego Syna – dzięki temu stał się nam wyjątkowo bliski.

Psalmista opiewa dobroć Boga, który jest najbardziej godny zaufania i przychodzi z pomocą swoim czcicielom oczekującym na Jego łaskę.

List do Hebrajczyków przedstawia Syna Bożego, który z własnej woli doświadczył ludzkiej kondycji, z wyjątkiem grzechu. Dzięki temu możemy z ufnością zbliżyć się do Niego i doświadczyć Jego miłosierdzia.

Czy naprawdę wiemy o co mamy prosić Jezusa? Jedynie On wie, co dla nas dobre. Sam dał nam przykład jak żyć by osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Uniżenie, cierpienie, służba bliźnim – to właśnie prowadzi do wywyższenia w chwale królestwa niebieskiego.