XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – 6 sierpnia 2017

LITURGIA SŁOWA

I CZYTANIE z Księgi Proroka Daniela: Dn 7,9-10.13-14

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Wspaniała wizja majestatu Boga Najwyższego i przekazania panowania, chwały i władzy królewskiej nad wszystkimi narodami, językami i ludami dla Syna Człowieczego. Odnosi się to do Jezusa Chrystusa, który często nazywał siebie Synem Człowieczym. Jest odwiecznym Synem Bożym i zaistniałym w czasie Synem Człowieczym – poczętym z Ducha Świętego, synem Maryi Dziewicy. Założył królestwo, które nigdy nie ulegnie zagładzie: Kościół święty.

PSALM RESPONSORYJNY – Ps 97,1-2.5-6.9

REFREN: Pan wywyższony króluje nad ziemią

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy
ponad wszystkich bogów.

Psalmista opiewa wielki majestat Boga. Tron Jego oparty na sprawiedliwości i prawie. Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość i wszyscy widzą Jego chwałę. Nasz Bóg jest wywyższony ponad wszystkich bogów, czyli ponad wszystkie istoty nadprzyrodzone.

II CZYTANIE z 2 Listu św. Piotra Apostoła: 2 P 1,16-19

Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Św. Piotr, który był świadkiem Przemienienia Pana Jezusa, zwraca naszą uwagę na moc proroctw. One są jak płonąca lampa w ciemnym miejscu, pozwalająca oczekiwać poranku przyszłego świata, w który wierzymy. Prorocy zapowiadali Zbawiciela – Mesjasza. Mówili kim będzie i czego dokona. Ich nauczanie utwierdza naszą wiarę.

ALLELUJA – Mt 17,5c

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!

EWANGELIA według św. Mateusza: Mt 17,1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Przemienienie Pana Jezusa pozawala nam ujrzeć rąbek Jego odwiecznej chwały i majestatu. Głos Ojca niebieskiego potwierdza zbawczą misję Syna Bożego. Jego mamy słuchać. Przez chrzest święty staliśmy się dziećmi Bożymi i współdziedzicami tej chwały przyszłego świata.