Sermons from 2015

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 27 grudnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Syracha: Syr 3,2-6.12-14 Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a […]

IV NIEDZIELA ADWENTU – 20 grudnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Micheasza: Mi 5,1-4a A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów […]

III NIEDZIELA ADWENTU – 13 grudnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Sofoniasza: So 3,14-18a Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie bój się, Syjonie! Niech […]

II NIEDZIELA ADWENTU – 6 grudnia 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Barucha: Ba 5,1-9 Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe […]

I NIEDZIELA ADWENTU – 29 listopada 2015

I CZYTANIE z Księgi Proroka Jeremiasza: Jr 33,14-16 Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. […]

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22 listopada 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Daniela: Dn 7,13-14 Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a […]

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 listopada 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Daniela: Dn 12,1-3 W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli […]

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 listopada 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Apokalipsy: Ap 7,2-4.9-14 Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę […]

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 25 października 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z 1 Księgi Królewskiej: 1 Krl 8,22-23.27-30 Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: „O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy […]

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 października 2015

LITURGIA SŁOWA I CZYTANIE z Księgi Proroka Izajasza: Iz 53,10-11 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On […]